Alapszabály (2013. június 04-től hatályos) - CivilFilm Egyesület – az egész letölthető > INNEN <
 

Az alábbiakban a CivilFilm Egyesület alapszabályának 2013. május 06-án a Tatabányai Törvényszékhez beadott, majd 2013. 05. 09-én a Tatatbányai Törvényszék PK.60.088/2007/23 sz. végzésével elfogadott és 2013. 06. 04-ei végzésével jogerőre emelkedett, azaz ettől fogva hatályos, módosított alapszabályának közérdeklődésre számot tartható részét olvashatod, az egész alapszabály a vonal fölül letölthető.

Legfrissebb BÍRÓSÁGI KIVONATUNK szervezetünk új adatairól (2014. 01. 24.) immár >> így néz ki <<

 

Leglényeg:

1./ Az egyesület korábbi rövidített neve lett az egyesület új neve: azaz - CivilFilm Egyesület.

2./ Az alapcél korábban környezetvédelem volt, öt év után letisztult az egyesület profilja, ekként fogalmaztuk meg küldetésünket: "az egyesület általános célja, egyúttal küldetése, hogy a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében a társadalom tagjainak gondolkodásmódján változtasson".

Így az alapcél besorolása az új civil törvényhez tartozó végrehajtási rendelet értelmében immár az ún. kulturális tevékenység

Tevékenységünk lényege

Küldetését úgy valósítja meg, hogy a maga eszközeivel segíti a civil társadalom (s annak tagjai) fejlődését és társadalmi elfogadását: erősíti részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Célja megvalósítása során módot teremt arra, hogy a társadalom tagjai megismerjék, megértsék, megszeressék, birtokba vegyék, hasznosítsák azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civilek, civil szervezetek ezrei állítanak elő.

Céljának eléréséhez elsősorban az internet által biztosított nyilvánosságot használja föl.


A CivilFilm Egyesület Alapszabálya

(a 2013. 04. 08- közgyűlés által elfogadott MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

      

A CivilFilm Egyesület a 2013. április 08-ai közgyűlésén az Egyesület az alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és foglalja a módosításokkal egységes szerkezetbe (a végrehajtott módosítások az alapszabályban vastagított betűvel kerültek megjelölésre): 

Az egyesület – mely jogi személy – olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 

1. § – Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: CivilFilm Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

(2) Az Egyesület székhelye: 2510 Dorog, Hősök tere 13. I. emelet 2. ajtó

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) 1.2 Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület jogi személy. Tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. címe, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint végzi. 

 

2. § – Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület CÉLJA: mivel minden az emberi fejekben dől el, az egyesület általános célja, egyúttal küldetése, hogy a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében a társadalom tagjainak gondolkodásmódján változtasson.

Küldetését úgy valósítja meg, hogy a maga eszközeivel segíti a civil társadalom (s annak tagjai) fejlődését (és társadalmi elfogadását): erősíti részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Célja megvalósítása során módot teremt arra, hogy a társadalom tagjai megismerjék, megértsék, megszeressék, birtokba vegyék, hasznosítsák azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civilek, civil szervezetek ezrei állítanak elő.

Céljának eléréséhez elsősorban az internet által biztosított nyilvánosságot használja föl.

(2) Az Egyesület közhasznú tevékenysége TÖBBFÉLE KÖZFELADAT TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLJA közvetlenül vagy közvetve, a következő törvényhelyekhez kapcsolódóan

 

 KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: 2. § (1) és (2); 13. § 7., 16.; 23. § (5) 13.

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről: 5. § és 6. § (1)

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 6. § (6)

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről: 121. § a)-b)

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről: 5. § (1); 7. § 1. és 9.

 

ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS

A) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 1. § (1) és (2) és 4. § (1) a)-u)

C) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: 6. § a); 13. § 10., 19.; 23. § (5) 9.

D) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 17 § j)

E) 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről: 3. § (2)

 

ÁLLATVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM

A) 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről: 43/A. § (1)

B) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről: 1. § f), 69 § b), 56. § i), 64. § (1)

 

EMBERI és ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK VÉDELME;

NEMZETI és ETNIKAI KISEBBSÉGEKKEL, HATÁRON TÚLI MAGYARSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK TÁRSADALMI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról: 2. § a), b), c), d)

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról: 1. §; 2. §; 8. §; 9. §

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól: 12. § (c);

 

FOGYASZTÓVÉDELEM

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről: 17. § (1)

 

(2.1) E tevékenységeket konkrétan

a következő módokon kívánja megvalósítani:

 (2.1.1) Videómegosztó portált (CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ) működtet, amelyen a civil szervezetek megoszthatják rövidfilmjeiket egymással és a nyilvánossággal. A civil videómegosztón több mint 1000 hazai és határon túli magyar civil szervezet tevékenységét mutatja be a társadalom tagjainak az egyesület. „Megnézeti” az állampolgárokkal a szervezetek videóit, amivel eléri, hogy a társadalom tagjai megismerjék, megértsék, megszeressék, birtokba vegyék, hasznosítsák azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civilek, civil szervezetek ezrei állítanak elő.

A civilek videóinak folyamatos begyűjtésével, közzétételével, a civil videók internetes keresők számára biztosított megtalálhatóságának elősegítésével (kulcsszavazás, videó-leírások) tehát olyan folyamatosan frissülő civil videó-bázist épít, ami képes megvalósítani céljait:

 

A) a társadalom széles rétegeivel hatóképesen megismertetni civil szervezeteink tevékenységét,

B) ezáltal közvetíteni a civil gondolkodásmódot, értékvilágot,

C) a ekként megragadva az emberek fantáziáját, lépésről-lépésre jobbítani  viszonyulásmódjukat a társadalmilag sérülékeny csoportok és a fenntartható fejlődés érdekében.

 

(2.1.1.1) VIDEÓ-BÁZISOKAT hoz létre (pl. Youtube-on, más videómegosztókon) a társadalmilag sérülékeny csoportok pozitív oldalainak kihangsúlyozása érdekében

(2.1.1.1) HATÁRON TÚLI MAGYAR civil szervezetek tevékenységét ismerteti meg a hazai civil szervezetekkel, hazai közönséggel

(2.1.2) Videofilmeket, honlapo(ka)t, sajtóanyagokat hoz létre, melyek általános célját tükrözik, bemutatják, és amelyek segítségével hatást gyakorol a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében.

(2.1.3) Kampányokat (sajtó-, internetes-, videó-, egyéb módú kampány) szervez a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében.

(2.1.3.1 Kampányokat (sajtó-, internetes-, videó-, egyéb módú kampány) szervez a társadalmi igazságosság, emberi jogok érvényesülése, a demokrácia és a fenntartható fejlődés érdekében.

(2.1.4) Mások által (pl. sajtóorgánumok, weboldalak) felhasználható videó- és sajtóanyagokat készít a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében az e témákhoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére, az állampolgárok tudatának és szemléletének formálására.

(2.1.5) Közreműködik – a más társadalmi szervezetekkel kapcsolatos tudományos, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátásában a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében.

(2.1.6) Fogyasztóvédelmi kampányokat szervez a fogyasztóvédelem témájú videó-anyagok felhasználásával.

 (2.1.8) Közvetíti az általános céljának megvalósulását segítő hazai és külföldi szakmai információkat, tapasztalatokat, módszereket és tudományos eredményeket.

(2.1.8) Általános céljának megvalósulását elősegítő szakmai rendezvényeket, konferenciákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervez.

(2.1.9) Kiadványokat, propagandaanyagokat ad ki (kiadói tevékenységet folytathat), illetve általános céljának megvalósítását elősegítő ismerethordozókat terjeszt.

(2.1.10) A a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében, ezekhez kapcsolódó oktató, nevelő tevékenységekben részt vesz, segíti azokat, illetve kezdeményez és végrehajt ilyen típusú programokat.

(2.1.11) Eseti és folyamatos jellegű oktatást végez, melynek segítségével az érdeklődőknek, civil szervezeteknek tanítja az internethasználatot, a videó-készítés, a videók keresőbarát megjelentetésének mikéntjét.

(2.1.12) Segíti a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében a toleráns, multikulturális társadalmi kultúra kialakítását, a fenntartható életmodellek, életstílus-minták, alternatív termelési és fogyasztási módok, környezetfilozófiák népszerűsítését.

(2.1.13) Az Egyesület együttműködik a céljai megvalósítását elősegítő társadalmi szervezetekkel, a törvényhozás képviselőivel, a kormánnyal és intézményeivel, az önkormányzatokkal, a nemzetközi szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási és kutatási intézményekkel, a sajtóval.

 

(2.2) Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a www.civiljutub.info honlap útján gondoskodik. Akként, hogy közhasznú szolgáltatásai igénybevételének konkrét módozatait (a konkrét tevékenységek listáját ld. A 2. § 2.1.1 – 2.1.13 bekezdésekben), lehetőségeit, aktuális beszámolóit, közhasznúsági jelentését rendszeresen (szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételének megnyílásától számított 30 napon belül; beszámolói, közhasznúsági jelentés esetében az azt elfogadó Közgyűlési határozattól számított 30 napon belül, közhasznú jelentés esetén legkésőbb a tárgyév május 31-ig) közzéteszi.

Az Egyesület működése következtében előállt szolgáltatásokhoz (pl. civil videómegosztó videói, tudatformáló cikk, egyesületi állásfoglalás konkrét ügyekben stb.) tehát elsősorban az egyesület honlapján lehet hozzáférni, bárkinek. A honlap anyagait, termékeit, szolgáltatásait tehát nem csak az Egyesület tagjai, hanem bárki más is igénybe veheti, pl. letöltheti, terjesztheti (ha az nem sért szerzői jogokat).