Alapszabály (2019. május 26-tól) - CivilFilm Egyesület
 
Az alábbiakban a CivilFilm Egyesület 2019-05-26-án elfogadott alapszabályának (csak a székhelycím változott) a Tatabányai Törvényszékhez beadott, majd 2019-05-29-én a Tatabányai Törvényszék Pk.60.088/2007/45. sz. végzésével elfogadott módosított alapszabályának közérdeklődésre számot tartható részét olvashatod, az egész alapszabály innen >> letölthető <<
 
Leglényeg => csak a székhelycím változott a 2016. augusztus 12-től hatályos alapszabályhoz képest


1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

 1.1 Az Egyesület neve: CivilFilm Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

1.2 Idegen nyelvű elnevezése: CivilFilm Association

1.3 Rövidített elnevezése magyarul: CiFE; rövidített elnevezése angolul: CiFA

1.4 Az Egyesület alapításának éve: 2007.; a bíróság 2008. 01. 29-én vette nyilvántartásba.

1.5 Az Egyesület székhelye: 2510 Dorog, Széchenyi István ltp. 1. IV./1.

1.6 Az Egyesület működési területe: kiterjed a Magyarország egész területére.

1.7 Az Egyesület jogállása: az Egyesület jogi személy. Tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései szerint végzi.

1.8 Időtartama: Az Egyesület határozatlan időre alakul.

1.9 Honlapja: www.civilfilm.hu

1.10 E-mail címe: civilfilm (at) civilfilm.hu  

 

2. Az Egyesület küldetése és célja


(2.1) Az Egyesület KÜLDETÉSE: olyan „kommunikációs hidakat és kulturális algoritmusokat” tervezni, alkotni, működtetni, amelyeken keresztül a múltnak és a jelennek azok az értékei, amelyek jobbá teszik a társadalmat, eljutnak a ma emberének képzeletébe, és hatnak annak élet- és gondolkodásmódjára.

 (2.2) Az Egyesület CÉLJAI - az Egyesület értékteremtésének és „érték-menedzselésének” fő frontjai

 (2.2.1) A társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja, a fenntartható fejlődés elősegítése, a hazai településeken élők értéktudatának növelése, az állampolgári, női, gyermeki és fogyasztói jogok védelme, a társadalmi igazságosság és a demokrácia elősegítése, a civil szervezetek értékteremtő munkájának bemutatása, elősegítése.

(2.2.2) Az Egyesület céljai megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom tagjai megismerjék, megértsék, megszeressék, birtokba vegyék, hasznosítsák azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civil szervezetek ezrei állítanak elő.

(2.2.3) Céljának eléréséhez elsősorban az internet által biztosított nyilvánosságot használja föl. 

 

3. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

 (3.1) Az Egyesület egyik fontos tevékenysége, hogy „települési értékvideókat” készít. A fő cél a helyi értékek bemutatásával a helyiek értéktudatának növelése, illetve ennek a módszernek az elterjesztése, átadása.

 (3.2) Az Egyesület másik fontos tevékenysége, hogy civil videómegosztót működtet – amelyen civil szervezetek rövidfilmjei segítségével mutatja be azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civil szervezetek ezrei állítanak elő.

 (3.3) Az Egyesületnek a KULTURÁLIS és INFORMÁCIÓS, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG a fő profilja. Ennek legfontos eleme az emberek tudatának (gondolkodásmódtól a szokásokig) formálása. Az állampolgári, női, gyermeki és fogyasztói jogok, a társadalmi igazságosság és a demokrácia, a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja, a környezettudatos gondolkodás-, életmód, a fenntartható fejlődés eszméi és gyakorlata mind olyan témák, amelyek példáinak és jó gyakorlatainak megismertetését fontos célnak tekinti az Egyesület. Legyen ennek a módszere más civil szervezetek, magánszemélyek filmjeinek, írásainak stb. népszerűsítése, vagy éppen saját, Egyesületi videók, írások… készítése… hatékony értékközvetítési módszerek megosztása, átadása.

 (3.4) Az Egyesület cél szerinti, alábbi közhasznú tevékenységeit a jogszabályokban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő.  Az Egyesület céljai megvalósításán munkálkodva TÖBBFÉLE KÖZFELADAT TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLJA közvetlenül vagy közvetve, a következő törvényhelyekhez kapcsolódóan…

 

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: 2. § (1) és (2); 13. § 7., 16.; 23. § (5) 13.

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről: 5. § és 6. § (1)

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 6. § (6)

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről: 121. § a)-b)

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről: 5. § (1); 7. § 1. és 9.

 

ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS

 A) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 1. § (1) és (2) és 4. § (1) a)-u)

C) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: 6. § a); 13. § 10., 19.; 23. § (5) 9.

D) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 17 § j)

E) 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről: 3. § (2)

 

ÁLLATVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM

 A) 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről: 43/A. § (1)

B) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről: 1. § f), 69 § b), 56. § i), 64. § (1)

 

EMBERI és ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK VÉDELME;

NEMZETI és ETNIKAI KISEBBSÉGEKKEL, HATÁRON TÚLI MAGYARSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK TÁRSADALMI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

 

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról: 2. § a), b), c), d)

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról: 1. §; 2. §; 8. §; 9. §

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól: 12. § (c);

 

FOGYASZTÓVÉDELEM

 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről: 17. § (1) 

 

 3.1 Az Egyesületi célok megvalósításának tényleges tevékenységmódjai

(3.1.0) Az Egyesület települési érték-videókat készít, azokat publikálja a youtube-on, és promotálja a Facebook-on. Ezzel hatékony módszerét fedezte fel, s gyakorolja annak, miképp lehetséges egy-egy településen hidat építeni a múlt értékei és a mai ember képzelete között. Az Egyesület fő céljai közé tartozik e módszer művelése, és átadása más települések, személyek számára, illetve az oktatásba való bevezetése.

 (3.1.1) Az Egyesület civil videómegosztót működtet (a youtube.com-on és/vagy egy/több önálló domain néven), amelyen civil szervezetek rövidfilmjei segítségével mutatja be azokat az anyagi, szellemi, szolgáltatási javakat, amelyeket civil szervezetek ezrei állítanak elő. A civilek videóinak begyűjtésével, közzétételével, a civil videók keresők számára biztosított megtalálhatóságának elősegítésével (kulcsszavazás, videó-leírások) olyan civil videó-bázist épít, ami képes megvalósítani céljait:

 A) a társadalom széles rétegeivel hatóképesen megismertetni civil szervezeteink tevékenységét,

B) ezáltal közvetíteni a civil gondolkodásmódot, értékvilágot,

C) ekként megragadva az emberek fantáziáját, lépésről-lépésre jobbítani viszonyulásmódjukat a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében.

 (3.1.1.1) Tematikus VIDEÓ-BÁZISOKAT hoz létre (pl. Youtube-on) a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében

 (3.1.1.1) HATÁRON TÚLI MAGYAR civil szervezetek tevékenységét ismerteti meg a hazai civil szervezetekkel, hazai közönséggel

 (3.1.2) Videofilmeket, honlapo(ka)t, Facebook oldalakat, sajtóanyagokat hoz létre, melyek célját tükrözik, bemutatják, és amelyek segítségével hatást gyakorol a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében

 (3.1.3) Kampányokat (sajtó-, internetes-, videó-, egyéb módú kampány) szervez a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében.

 (3.1.4) Mások által (pl. sajtóorgánumok, weboldalak) felhasználható videó- és sajtóanyagokat készít a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében az e témákhoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére, az állampolgárok tudatának és szemléletének formálására.

 (3.1.5) Közreműködik – a más társadalmi szervezetekkel kapcsolatos tudományos, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátásában a 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében.

 (3.1.6) Fogyasztóvédelmi kampányokat szervez a fogyasztóvédelem témájú írásos és/vagy videó-anyagok felhasználásával.

 (3.1.8) Közvetíti az általános céljának megvalósulását segítő hazai és külföldi szakmai információkat, tapasztalatokat, módszereket és tudományos eredményeket.

 (3.1.8) Általános céljának megvalósulását elősegítő szakmai rendezvényeket, konferenciákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervez.

 (3.1.9) Kiadványokat, propagandaanyagokat ad ki (kiadói tevékenységet folytathat), illetve céljának megvalósítását elősegítő ismerethordozókat terjeszt.

 (3.1.10) A 2.2.1 pontban említett társadalmi csoportok és eszmék bemutatása, elismertetése, népszerűsítése érdekében – ezekhez kapcsolódó oktató, nevelő tevékenységekben részt vesz, segíti azokat, illetve kezdeményez és végrehajt ilyen típusú programokat.

 (3.1.11) Eseti és folyamatos jellegű oktatást végez, melynek segítségével az érdeklődőknek, civil szervezeteknek tanítja az internet, a youtube.com, a facebook.com használatát, a videó-készítés, a videók keresőbarát megjelentetésének mikéntjét.

 (3.1.12) Segíti a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja és a fenntartható fejlődés érdekében a toleráns, multikulturális társadalmi kultúra kialakítását, a fenntartható életmodellek, életstílus-minták, alternatív termelési és fogyasztási módok, környezetfilozófiák népszerűsítését.

 (3.1.13) Az Egyesület együttműködik a céljai megvalósítását elősegítő társadalmi szervezetekkel, a törvényhozás képviselőivel, a kormánnyal és intézményeivel, az önkormányzatokkal, a nemzetközi szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási és kutatási intézményekkel, a sajtóval.

 (3.2) Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a www.civilfilm.hu honlap útján gondoskodik. Akként, hogy közhasznú szolgáltatásai igénybevételének módozatait (a konkrét tevékenységek listáját ld. a 3.1.0 – 3.1.13 bekezdésekben), lehetőségeit, aktuális beszámolóit, közhasznúsági jelentését rendszeresen (szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételének megnyílásától számított 30 napon belül; beszámolói, közhasznúsági jelentés esetében az azt elfogadó Közgyűlési határozattól számított 30 napon belül, közhasznú jelentés esetén legkésőbb a tárgyév május 31-ig) közzéteszi.

 Az Egyesület működése következtében előállt szolgáltatásokhoz tehát elsősorban az Egyesület szervezeti honlapján (www.civilfilm.hu), és más honlapjain, weboldalain (pl. youtube-csatorna, Facebook-oldal, tematikus honlapok stb.) lehet hozzáférni, bárkinek. A honlap(ok) anyagait, termékeit, szolgáltatásait tehát nem csak az Egyesület tagjai, hanem bárki más is igénybe veheti, pl. letöltheti, terjesztheti (ha az nem sért szerzői jogokat).

 (3.2.1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület akként hozza nyilvánosságra, hogy a meghozott határozatot, határozatokat, az azok meghozatalától számított 30 napon belül honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott határozatok határidőben történő honlapon való nyilvánosságra hozataláért az Egyesület Elnöke felel.

(3.2.2) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(3.2.3) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(3.2.4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, a polgármester jelölése.

(3.2.5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

(3.2.6) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az Elnökkel (vagy annak akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik másik tagjával) való időpont-egyeztetés után az Egyesület székhelyén (illetve más helyen, ha arról az érintettek szóban vagy írásban megállapodtak).   Az Egyesület székhelye az Egyesület ügyviteli helyszíne, amelyet az Egyesület vezetősége és tagjai használhatnak hétköznaponként 9-16 óra között az Egyesület ügyintézésének helyszíneként. Az Elnökkel (vagy annak akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik másik tagjával) való időpont-egyeztetés után ettől eltérő időpontokban is lehetséges a használat.