Alapszabály - CivilFilm Egyesület – az egész letölthető >>> INNEN <<<
 

 

Az alábbiakban a CET alapszabályának közérdeklődésre számot tartható részét olvashatod, az egész alapszabály a vonal fölül letölthető.

 


 

 

Civilfilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület


Alapszabály

 

Az egyesület – mely jogi személy – olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

A Civilfilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület megismételt alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

1. § – Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Civilfilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

(a) Az Egyesület neve röviden:             Civilfilm Egyesület


(2) Az Egyesület székhelye:                                       2510 Dorog, Hősök tere 13. I. emelet 2. ajtó

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

 

2. § – Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége


(1) Az Egyesület céljai:

 

Mivel minden az emberi fejekben dől el: az Egyesület általános célja, egyúttal küldetése, hogy a társadalom és annak tagjai gondolkodásmódján eluralkodó profitorientált szemléletmód mellett, helyett a környezettudatos, nem „pénzelvű” gondolkodás- és életmód alternatíváját mutassa fel, mutassa be a legkülönfélébb társadalmi, egyéni helyzetek, konfliktusok, döntések kapcsán.

   Általános céljából fakadóan az Egyesület tehát olyan érdekvédelmi missziót – a gyakorlatban sokszínű feladatokat – lát el, melynek során tevőlegesen, a lehetséges konfliktusokat tudatosan felvállalva beavatkozik azon személyek, közösségek, élőlények, környezeti és természeti (élő vagy élettelen) elemek érdekében, javára, akiket, vagy amelyeket a pénzelvű gondolkodásmód (s az általa motivált cselekedetek) létükben, jóllétükben és/vagy integritásukban veszélyeztetnek.

   Általános céljának eléréséhez az internet és a sajtó által biztosított nyilvánosságot használja föl elsősorban.

  

 (2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül célja megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

4.      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

5.      kulturális tevékenység;

8.      természetvédelem, állatvédelem;

9.      környezetvédelem;

12.    emberi és állampolgári jogok védelme;

16.    fogyasztóvédelem;

20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások

 

 

 

 

(2.1) E tevékenységeket konkrétan a következő módokon kívánja megvalósítani:

 

(2.1.1) Videofilmeket, honlapo(ka)t, sajtóanyagokat hoz létre, melyek általános célját tükrözik, bemutatják, és amelyek segítségével beavatkozik a veszélyeztetett célcsoportok érdekében.

(2.1.2) Olyan videó-megosztó portált hoz létre, amelyen a közhasznú civil szervezetek megoszthatják rövidfilmjeiket egymással és a nyilvánossággal.

(2.1.3) Sajtókampányokat, internetes kampányokat szervez a környezettudatos gondolkodásmód, vagy azok egyes tematikus elemeinek (pl. energiahatékonyság, hulladékcsökkentés stb.) népszerűsítésére.

(2.1.4) A környezettudatos gondolkodásmódhoz és életformához  kapcsolódó ismeretek terjesztésére, az állampolgárok tudatának és szemléletének formálására mások által (pl. sajtóorgánumok, weboldalak) felhasználható videó- és sajtóanyagokat készít.

(2.1.5) Közreműködik a környezetvédelmi és más társadalmi szervezetekkel kapcsolatos tudományos, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátásában.

(2.1.6) Fogyasztói érdekeket képvisel.

(2.1.7) Társadalmi kontrollt gyakorol a Dunakanyar térségében működő nagyüzemek és kisüzemek fölött.

(2.1.8) Közvetíti az általános céljának megvalósulását segítő hazai és külföldi szakmai információkat, tapasztalatokat, módszereket és tudományos eredményeket.

(2.1.8) Általános céljának megvalósulását elősegítő szakmai rendezvényeket, konferenciákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervez.

(2.1.9) Kiadványokat, propagandaanyagokat ad ki (kiadói tevékenységet folytathat), illetve általános céljának megvalósítását elősegítő ismerethordozókat terjeszt.

(2.1.10) A környezettudatos gondolkodásmódhoz és életformához kapcsolódó oktató, nevelő tevékenységekben részt vesz, segíti azokat, illetve kezdeményez és végrehajt ilyen típusú programokat.

(2.1.11) Eseti és folyamatos jellegű oktatást végez, melynek segítségével az érdeklődőknek tanítja a videó-készítést és az internethasználatot.

(2.1.12) Segíti az általános hazai környezeti- és a környezettudatos fogyasztói kultúra kialakítását, a fenntartható életmodellek, életstílus-minták, alternatív termelési és fogyasztási módok, környezetfilozófiák népszerűsítését.

(2.1.13) Az Egyesület együttműködik a céljai megvalósítását elősegítő társadalmi szervezetekkel, a törvényhozás képviselőivel, a kormánnyal és intézményeivel, az önkormányzatokkal, a nemzetközi szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási és kutatási intézményekkel, a sajtóval.

 

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a www.civilfilm.hu honlap útján gondoskodik. Akként, hogy közhasznú szolgáltatásai igénybevételének konkrét módozatait (a konkrét tevékenységek listáját ld. A 2. § 2.1.1 – 2.1.13 bekezdésekben), lehetőségeit, aktuális beszámolóit, közhasznúsági jelentését rendszeresen (szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételének megnyílásától számított 30 napon belül; beszámolói, közhasznúsági jelentés esetében az azt elfogadó Közgyűlési határozattól számított 30 napon belül, közhasznú jelentés esetén legkésőbb a tárgyév június 30-ig) közzéteszi. Az Egyesület működése következtében előállt szolgáltatásokhoz (pl. videofilm, tudatformáló cikk, egyesületi állásfoglalás konkrét ügyekben stb.) tehát elsősorban az egyesület honlapján lehet hozzáférni, bárkinek. A honlap anyagait, termékeit, szolgáltatásait tehát nem csak az Egyesület tagjai, hanem bárki más is igénybe veheti, pl. letöltheti, terjesztheti (ha az nem sért szerzői jogokat).

   (3.1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület akként hozza nyilvánosságra, hogy a meghozott határozatot, határozatokat, az azok meghozatalától számított 30 napon belül honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott határozatok határidőben történő honlapon való nyilvánosságra hozataláért az Egyesület Elnöke felel.

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet – a 2. § 3. pontja értelmében – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

(8) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az Elnökkel (vagy annak akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik másik tagjával) való időpont-egyeztetés után az Egyesület székhelyén (illetve más helyen, ha arról az érintettek szóban vagy írásban megállapodtak).   Az Egyesület székhelye az Egyesület ügyviteli helyszíne, amelyet az Egyesület vezetősége és tagjai használhatnak hétköznaponként 9-16 óra között az Egyesület ügyintézésének helyszíneként. Az Elnökkel (vagy annak akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik másik tagjával) való időpont-egyeztetés után ettől eltérő időpontokban is lehetséges a használat.